Skip to main content

Miljö och kvalitet

Akustiktryck® är kvalitetsprodukter som är testade och godkända enligt nedan.

Brandklassat
Akustiktryck® har hög brandklassning även i färdigtryckt skick (Brandklass A2-s1,d0, obrännbart material).  Det innebär att det även kan sättas upp i utrymningsvägar, vid nödutgångar och liknande. Detta är unikt för ljudabsorbenter med tryck.

Doftfritt
Akustiktryck® är godkänt enligt M1 – ett vedertaget standardtest i fråga om dofter och giftiga ämnen i inomhusmiljöer. Som alla nytryckta produkter kan även Akustiktryck® avge en viss doft precis i början. Den försvinner dock snabbt och är inte skadlig.

Akustiktestat
I fråga om effektiv ljudabsorption har Akustiktryck® klass A, även i färdigtryckt skick. Vi använder en tryckfärg som påverkar produktens ljudabsorberande förmåga minimalt.

Hållbara färger
Akustiktryck® har högsta möjliga klassning i fråga om färgbeständighet. Enligt den vedertagna skalan Bluewool har våra tryck värdet 8 på en 8-gradig skala.

Miljöklassade material
Vi har ett kretsloppstänkande och tar hänsyn till miljön i alla delar av vår verksamhet och i det dagliga arbetet. Vi styrs av en långsiktig strävan att få alla våra produkter så miljövänliga det är möjligt.

Ljudabsorbenterna från Ecophon är helt återvinningsbara. Komponenterna som används i tillverkningen, t.ex. lim, färg och glasull, ligger långt under kraven och är ofarliga för hälsan.
Över 70 procent av basmaterialet består av återvunnet hushållsglas och återvunnen glasull.
Övriga procent utgörs av nytillverkat glas från naturliga råmaterial som sand och soda.
Bindemedlet är förnyelsebart och växtbaserat.
Även tryckfärgerna är Svanenmärkta, och trycks på ett Svanenmärkt tryckeri.

Akustiktestat
I många miljöer där människor vistas och kommunicerar upplevs höga ljudnivåer som en av de mest störande faktorerna. Höga bullernivåer inverkar negativ på oss och påverkar hälsa, kommunikation, säkerhet, ekonomi (effektivitet och produktivitet), lärande och allmänt välbefinnande.

God rumsakustik
Förmågan till ljudabsorption indelas enligt internationell standard i fem absorptionsklasser, A-E där A står för den högsta nivån av ljudabsorptionen. Effektiva, ljudabsorberande plattor (ljudabsorptionsklass A) påverkar efterklangstid, ljudnivå, taltydlighet och avståndsdämpning och skapar därigenom god rumsakustisk komfort. Vi trycker på Ecophons ljudabsorbenter. De är erkänt överlägsna när det kommer till ljudabsorption.

Vårt sätt att bearbeta och producera tryck på ljudabsorbenter skiljer sig från marknaden i övrigt. I fråga om effektiv ljudabsorption har Akustiktryck® klass A, även i färdigtryckt skick. Vi använder en tryckfärg och tryckmetod som inte påverkar produktens ljudabsorberande förmåga.

Detaljerad info

Brandklassning
Brandklassat – Akustiktryck® är brandklassat även i färdigtryckt skick. Detta är unikt för ljudabsorbenter med tryck. Akustiktryck har Brandklass A2-s1,d0 (obrännbart material).

Vid provning av en produkts eller en konstruktions brandmotstånd bestäms egenskaperna när den utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en brand i ett rum. Man mäter produktens egenskaper när det gäller antändning, flamspridning, värmeutveckling, rökutveckling och om det förekommer nedfall av droppar och material.

Produkten klassas sedan efter dessa egenskaper. Brandklassning av byggprodukter sker enligt ”euroklass-systemet”. Euroklass-systemet för byggprodukter berör i huvudsak ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar. Produktgrupperna behandlas på ett likartat sätt. Ytskikt klassificeras med hjälp av ett index som kallas FIGRA framtaget vid Statens Provningsanstalt.

Det finns sju huvudklasser av ytskikt. De kallas A1, A2, B, C, D, E och F. Klassbeteckningar för material, beklädnader, ytskikt:

A1 (obrännbart material)
A2-s1, d0 (obrännbart material)
B-s1, d0 (ytskikt av klass I)
C-s2, d0 (ytskikt av klass II)
D-s2, d0 (ytskikt av klass III)
Akustiktryck har Brandklass A2-s1,d0 (obrännbart material)

Doftfritt
För personer med allergi och annan överkänslighet är en god inomhusmiljö av stor betydelse för att man ska hålla sig frisk. I begreppet god inomhusmiljö ingår att det inte skall förekomma besvärande dofter eller ämnen i byggnad, inredning eller ytbeläggningar. Akustiktryck® är godkänt enligt M1 – ett vedertaget standardtest i fråga om dofter och giftiga ämnen i inomhusmiljöer.

Som alla nytryckta produkter kan även Akustiktryck® avge en viss doft precis i början. Den försvinner dock snabbt och är inte skadlig. Vi trycker på Ecophons ljudabsorbenter och de är certifierade och rekommenderade av DIM. Astma och Allergiförbundet, är renrumsklassade och emmissionsklassade av RTS. Du kan läsa mer om detta på Ecophons hemsida om inomhusmiljö.